Šolcův statek v roce 1893, foto Jan Šimon
Šolcovi zakládají hospodářství
Šolcův statek vystavěl roku 1811 na tehdejším předměstí Sobotky rolník Josef Šolc. Jeho počin ve výstavní síni připomíná záklopové prkno, které bylo r. 2011 sejmuto z jižního štítu stavby a zrestaurováno. Čteme na něm: „Bože Abrahamu Bože Izáku Bože Jakobu chraň a opatruj Tento Statek odewšeho zlého S pomoczi Boží Wizdvižen jest Nákladem Josefa Šolcze Sauseda Poctiwy Obcze PrzedMiestské Léta Panie 1811 Roku Dne 5. Zarzi“. Josef Šolc ještě se svým synem tak položil základy rozlehlému hospodářství, svými polnostmi zasahujícímu až k obci Spyšová. Ke statku patřilo i několik zemědělských stavení, mj. doposud zachovaná maštal (v současnosti lapidárium). Záhy přibyla i další obytná budova, sousední kamenný dům č.p. 259. Ten se později proslavil tím, že v něm K. V. Rais (1859 – 1926) během prázdninových pobytů v letech 1892 – 1898 psal knihy “Pantáta Bezoušek”, “Mezi lidmi”, “Půlpáni” a především román “Zapadlí vlastenci”, což tu doposud připomíná pamětní deska nad vchodem.
Básník Václav Šolc
Syn zakladatele hospodářství Jan zplodil se svou chotí Barborou 3 syny (Jana, Josefa a Václava) a 2 dcery (Marii a Rozálii). Nejslavnější potomek, Václav Šolc, básník, se v tehdejší hlavní přízemní sednici (nynější výstavní síni) svým rodičům narodil jako nejmladší ze synů a v pořadí čtvrté dítě dne 23. prosince 1838. Když Jan Šolc st. roku 1855 zemřel, vypořádal se jeho majetek obvyklým způsobem. Hospodářství s ústřední budovou, Šolcovým statkem, zdědil prvorozený syn Jan. Druhorozený Josef získal dům č.p. 259 a benjamínek Václav obdržel peníze na dokončení studií. O dcerách se závěť téměř nezmiňovala, jak bylo tehdy rovněž běžné.

Reliéfní maska V. Šolce na soboteckém hřbitově (od Karly Vobišové – Žákové)
Brzy se ukázalo, že vnuci zakladatele po předcích nezdědili podnikatelský talent. Hospodářství v jejich rukou zkrachovalo. Nejstarší ze sourozenců Jan neunesl tento svůj životní nezdar a spáchal sebevraždu oběšením na půdě statku. Ani prostřední Josef Šolc neudržel zděděný dům. Musel jej prodat, aby vybředl z dluhů. Václav Šolc však využil finančních prostředků ke studiím na jičínském gymnáziu, kde 21. července 1860 s nevalným prospěchem odmaturoval. Hned vzápětí, 13. října 1860, se nechal zapsat na obor historie na Filozofickou fakultu Karlo – Ferdinandovy univerzity v Praze. Tady se prvně dostal do bohémského prostředí, které jej jistě inspirovalo k literární tvorbě, na druhé straně mu náležitosti nevázaného života – ponocování, alkoholické nápoje, ženy, zpěv a nikotin ve skupenství šňupaném i kouřeném – podlomily zdraví, od dětství oslabené četnými plicními neduhy. Během studií, často přerušovaných ze zdravotních důvodů, Šolcovi vyšly první básně v časopisu Lumír. Publikoval je pod pseudonymem Václav Předměstský, aby se neprotivil přísným školním řádům, které studentům zakazovaly přispívat do novin. Později, už pod vlastním jménem, vycházely jeho verše v Obrazech života, Světozoru, Květech. Roku 1868 s finanční podporou mecenášky umění Eleonory hraběnky Kounicové (1809 – 1898) vydal Václav Šolc básnickou sbírku Prvosenky. Slávy za svou literární prvotinu si však dlouho neužil. Osudným se mu stal v horkém létě roku 1871 rychlý pochod ze Sobotky do Jičína, kam se vydal za svým dlouholetým přítelem Antonínem Čapkem. Na zpáteční cestě se Šolc, celý uřícený, v ohavečském hostinci osvěžil dvěma orosenými ležáky. Tak si přivodil těžký zápal plic, na který po 4 dnech stonání zemřel v matčině náručí, na jejím výminku (dnešní kuchyně v přízemí Šolcova statku), 14. července 1871 v 18.30h. Na sobotecký hřbitov jej uložili 17. července 1871 v 8h. Až po básníkově smrti se jeho dílu dostalo všeobecného uznání, mj. díky oslavnému článku Jana Nerudy (1834 – 1891), který o něm v Národních listech krátce před jeho skonem napsal : “V jeho verších jest náruživé žilobití; ohnivá krev, vane z nich mnohdy dech až palčivý, předce ale příjemný. Vzdor některé neurvalosti … je Šolc předně básníkem moderním. Má dost něžnosti u vylíčení … lásky rodinné, ohnivou lásku k vlasti, ale také velkou a opravdovou lásku k lidstvu celému. … Lid ten chudý a opuštěný, povrhovaný malý lid je mu posvátnou schránkou, jíž pěje nejpěknější svůj hymnus …” .  Hned r.1880 se nákladem soboteckého studentstva Šolcovi postavil a 29. srpna 1880 slavnostně odhalil pomník s portrétem básníka od pražského sochaře Antonína Procházky (1849 – 1903), který se dodnes tyčí před budovou spořitelny. Ještě jedno sochařské dílo v Sobotce připomíná Václava Šolce. Nad básníkovým hrobem se nachází reliéfní maska z dílny Karly Vobišové – Žákové (1887 – 1961) . Epitaf, který je k ní připojen, výmluvně popisuje básníkovu strastiplnou životní pouť: “Byl den můj bouří divých pln a černým mračnem tmavý. A slunce jak by zhaslo již, mně svítil blesk jen žhavý” (z Písní v bouři, vyšlo v Šolcově básnické sbírce Prvosenky).
Statek kupují Samšiňákovi
Na sklonku 19. století Šolcovi definitivně opustili své hospodářství. Jejich polnosti se rozdrobily na stavební parcely prudce se rozrůstajícího města. Dům se tak ocitl uprostřed moderní zástavby, čímž ztratil svůj původní, zemědělský účel. Na poměrně dlouhou dobu se z něj stalo skladiště, sloužící nedaleké výrobně kartáčů. Možná právě okolnost, že nebyl obýván, objekt zachránila. Zejména v době první republiky totiž obyvatelé dřevostaveb shledávali svá obydlí zastaralými, neposkytujícími přiměřené pohodlí a houfně se je snažili vylepšovat četnými přestavbami a přístavbami. Mnohé roubenky se v rámci podobných snah zcela zbořily, aby na jejich místě vznikla stavení z cihel. Rodina Samšiňáků dům získala ve 30. letech minulého století. Sobotecký obchodník Jan Havlík (1867 – 1951) tehdy onemocněl srdeční chorobou a začal si hledat pozemek, kde by na doporučení lékaře zahradničil na čerstvém vzduchu. V té době byl na prodej právě Šolcův statek, obklopený už jen malou zahradou, a ten svému tchánovi pro jeho posledně zmíněné potřeby zakoupil děd nynějšího majitele, rovněž obchodník, Karel Samšiňák (1892 – 1971). Jan Havlík si prací na nově pořízeném pozemku nejen utužil podlomené zdraví, ale zároveň zde vybudoval úpravnou zahradu plnou okrasných květin, především růží. Objekt v jeho vlastnictví navíc ožil řadou dalších činností. Havlíkův vnuk Josef Samšiňák (1924 – 1989) si v patře zřídil fotografický ateliér. Dnešní výstavní síň se stala skautskou klubovnou. Toto období zde připomínají verše Fráni Šrámka (1877 – 1952) : “Dej a dej a dej, nám v Sobotce pod Humprechtem, věčné mládí zachovej, hej!”. Básník je r. 1937 složil na objednávku skautů, kteří je pak používali jako svůj pokřik. Rukopis nechal na stěnu síně dne 23. 6. 2008 přenést předposlední majitel statku, dr. Karel Samšiňák. Poněvadž krátce nato zemřel, jako by se prostřednictvím Šrámkových veršů svěřoval se svou celoživotní, žel, nesplnitelnou touhou.
Znárodnění Šolcova statku
Nedlouho po nástupu komunistů k moci, r. 1950, byl Šolcův statek Samšiňákům v podstatě odebrán, když sem město proti jejich vůli, zato však v plném souladu s tehdy  platnými pochybnými zákony, nastěhovalo několik nájemníků. Pro Jana Havlíka to znamenalo takový otřes, že na něj znovu zaútočila srdeční choroba, jíž r. 1951 podlehl. Skauti byli ze své klubovny vyhnáni, Josef Samšiňák opustil svůj atelier a emigroval do USA, malebná zahrádka zarostla plevelem… Dům přestal plnit svou úlohu společenskou i estetickou. Rázem skončila péče o celý areál, který neuvěřitelně rychle zchátral.
Roku 1958 byl Karel Samšiňák okolnostmi donucen převést statek, který od r. 1950 beztak nemohl využívat, na město.  Krátce poté, dne 3. května 1958, byl Šolcův statek zapsán na seznam nemovitých kulturních památek a vzápětí se přikročilo k jeho celkové rekonstrukci z rozpočtu Státní památkové správy. Úkolu se ujal legendární architekt Břetislav Štorm (1907 – 1960). Ten však roku 1960 zemřel a dílo, které započal s mistrovstvím sobě vlastním, se pak dokončovalo zdlouhavě (do r. 1963), navíc ledabyle až neurvale. Bližší údaje o této i následných opravách naleznete v sekci O statku – Popis rekonstrukce.

RNDr. Karel Samšiňák, CSc.,
zakladatel galerie na Šolcově statku
Statek se vrací rodině Samšiňáků
První krok k návratu Šolcova statku Samšiňákům se odehrál roku 1971, kdy zemřel výše zmiňovaný Karel Samšiňák. Jeho syn, RNDr. Karel Samšiňák, CSc. (1923 – 2008), se následně rozhodl vyměnit luxusní třípokojový byt po svém otci za garsonku v Šolcově statku. Ta byla v té době jediným obyvatelným prostorem v celém domě, jehož zbývající místnosti sloužily povětšinou jako depozitář muzea. Ačkoli se stal dr. Samšiňák v domě pouhým nájemníkem, začal se o něj starat jako o vlastní. Podařilo se mu rychle opravit vše, co stavba po letech minimální údržby nezbytně vyžadovala. Obnovila se dokonce i tehdejší došková střecha. Na její renovaci se podílel také Vojtěch Kopic (1909 – 1978), známý písmák a kamenosochař ze statku v Kacanovech.
Poté dr. Karel Samšiňák začal realizovat svůj, na svou dobu odvážný, záměr: zřídit v přízemní sednici soukromou galerii výtvarného umění. Po dlouhém naléhání odsud muzeum odstěhovalo svůj inventář. R. 1974 se zde uskutečnila první výstava (podrobnosti o kulturních akcích na Šolcově statku v sekci Kulturní dění – Výstavy). R. 1990 byl Samšiňákům statek v restituci navrácen. Ve stejné době se na něm však začaly projevovat nedbale provedené opravy z přelomu 50. a 60. let minulého století. Špatně izolovaným podložím do domu pronikly spodní vody, jež způsobily hnití základových trámů s následným narušením statiky objektu. Podlahy v přízemí zachvátila dřevomorka. Rychle ztrouchnivěla i střecha z nekvalitního řezaného šindele. Karel Samšiňák, který byl tou dobou v důchodu, již na údržbu nestačil. Dům proto opět zchátral.
  
Vzniká občanské sdružení Přátelé Šolcova statku
 
Neutěšený stav, ve kterém se Šolcův statek ocital, zneklidňoval zejména okruh přátel Karla Samšiňáka, kteří se v domě scházeli. Tato společnost si říkala „Zdělanci“ a sestávala hlavně z umělců, učitelů a filozofů – pravidelných účastníků každoročně pořádaného festivalu Šrámkova Sobotka. Krom rozpadajícího se domu vyvolávala v tomto společenství obavy i neujasněná majetkově – právní budoucnost stavení. Nebylo jasné, komu celý areál připadne po skonu Karla Samšiňáka, ani zda se tu podaří zachovat zavedené kulturní aktivity i všechen společenský život. Spolek Zdělanců proto přišel s řešením, které se sice záhy ukázalo jako absurdní, přesto však iniciovalo generální opravu, tedy i záchranu objektu.
Zdělanci se r. 2005 transformovali a na ministerstvu vnitra oficiálně zaregistrovali jako Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku. Ve svých stanovách z téhož roku si vytkli za prvořadý cíl „zlepšovat stav Šolcova statku“. Zároveň požádali Samšiňákova syna Jana, aby dům nechal na katastrálním úřadě převést na sebe, oni že se postarají o vše potřebné. Přislíbili, že na opravy objektu seženou dotace, najdou sponzory, podniknou rekonstrukci, vyřeší všechny právní záležitosti, obstarají způsobilou stavební firmu apod. Nakonec však nesehnali, nenašli (dokonce ani nehledali), nepodnikli, nevyřešili a neobstarali. To už dům oficiálně náležel současnému hospodáři, Janu Samšiňákovi. Ten byl náhle vystaven silnému tlaku památkářů, kteří statek při příležitosti změny majitelů důkladně prohlédli a jeho stav označili za havarijní. Pokud by nový vlastník urychleně nezahájil záchranné práce, podle zákona by památkové správě nezbylo než podat na něj žalobu za devastaci nemovité kulturní památky. Občanské sdružení uspořádalo několik bezvýznamných stěhovacích a úklidových brigád, načež se v tichosti stáhlo, aby po kavárnách besedovalo o umění. Ostudná role, již sehrálo ve snaze zachovat významnou historickou památku, by měla být varováním pro všechny podobně nekompetentní spolky, ohrožující kulturní dědictví vymýšlením zcela nereálných plánů jeho záchrany.
Ve zdánlivě bezvýchodné situaci se Janu Samšiňákovi naštěstí podařilo rychle sestavit tým schopných odborníků, kteří převzali závazky, v nichž občanské sdružení Přátelé Šolcova statku fatálně selhalo. Zkušený stavitel Ing. Petr Zajíček vypracoval projekt rekonstrukce a dozoroval její průběh. Realizace oprav se ujala stavební firma Durango s.r.o. Liberec pod vedením Ing. Petra Švermy a Jiřího Mazucha. Požehnaného objemu administrativních úkonů se chopila zdatná notářka JUDr. Mária Mandlerová. Obnova celého areálu započala r. 2006. Nesoustředila se jen na ústřední budovu, a proto z ní vzešly hned dva výstavní prostory. K dosavadní síni v roubence (dnešní Galerie Karla Samšiňáka) totiž roku 2009 přibylo ještě lapidárium, vzniklé adaptací sousední maštale. Ve stejném roce kompletně zrekonstruovaný Šolcův statek v plném rozsahu obnovil zavedené výstavní aktivity, aby svým návštěvníkům každoročně od května do října nabídl vždy nejméně 6 výstav výtvarného umění.
Galerie Karla Samšiňáka - r. 2013

Galerie Karla Samšiňáka - r. 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budoucnost stavení
  
Když se na Šolcově statku dokončily veškeré stavební práce a dům se tak ocitl v obstojné kondici, začal  současný hospodář Jan Samšiňák přemýšlet o dalším osudu stavení. Varovným mementem mu byly okolnosti z přelomu tisíciletí, kdy – jak je uvedeno výše – předchozí vlastník přestal na údržbu stačit. Za další hrozbu považoval neschopná sdružení okrašlovací povahy, připravená se objektu s velkou pravděpodobností a jistě i s chutí zmocnit jen proto, aby zde recitovala, zpívala, besedovala a třeba i tančila, dokud by se neudržovaný dům za zády účinkujících nesesul k zemi. Aby se Šolcovu statku včas postaral o zodpovědného budoucího majitele se zkušenostmi s provozem podobného zařízení, Jan Samšiňák se r. 2014 rozhodl u notáře sepsat darovací smlouvu, kterou se stavení po jeho úmrtí převede na Regionální muzeum a galerii v Jičíně. Tato instituce poskytuje přiměřenou záruku, že domu zajistí stálou péči a zároveň tu udrží letitou výstavní tradici.
Jan Samšiňák, majitel Šolcova statku
V Sobotce dne 10. ledna 2015

  

Lapidárium Šolcova statku - r. 2013, výstava soch Olbrama Zoubka
Lapidárium Šolcova statku – r. 2013, výstava soch Olbrama Zoubka

  Historie Šolcova statku v datech

6. 8. 1810 Při bouřce sjel blesk do “Šolcového statku na Předměstí”, který celý shořel. Z této kusé dobové zprávy usuzujeme, že byl současný dům postaven místo staršího, rovněž dřevěného, předchůdce.
5. 9. 1811 Rolník Josef Šolc dokončuje stavbu roubené, dodnes zachované, ústřední budovy statku.
23.12.1838 V přízemní sednici statku (dnešní výstavní síň) se narodil básník Václav Šolc.
20. 5. 1855 Umírá potomek zakladatele hospodářství, Jan Šolc. Majetek se rozděluje mezi jeho 3 syny – Jana, Josefa a básníka Václava Šolce.
1855 – konec 19. století Hospodářství v rukou vnuků zakladatele upadá. Rod Šolců se zadlužuje a posléze je nucen opustit statek. Nejstarší sourozenec básníka, Jan Šolc, neunesl tento životní nezdar a na půdě statku spáchal sebevraždu oběšením.
14.7.1871 Básník Václav Šolc umírá na výminku své matky (dnešní kuchyně).
Okolo let 1900 – 1930 Na Šolcově statku se rychle střídají majitelé, budova nakonec slouží nedaleké kartáčovně jako skladiště. Neobydlené stavení chátrá.
30. léta 20. st – 1950 Šolcův statek kupuje děd současného majitele, obchodník Karel Samšiňák. Dům ožívá četnými aktivitami. Majitelův tchán, Jan Havlík, tu pečuje o zahradu, v patře Samšiňákův syn Josef provozuje fotografický ateliér, dnešní výstavní síň se stává skautskou klubovnou.
1950 Samšiňákovi jsou nuceni statek opustit, když sem město Sobotka  sestěhuje několik nájemníků. Těm dům poskytuje jen velmi nuzné ubytování. O stavení nikdo nepečuje, proto chátrá.
3.5.1958 Šolcův statek se ocitá na seznamu nemovitých kulturních památek.
1958 – 1963 Šolcův statek je rekonstruován z rozpočtu Státní památkové správy. Stavební práce postupně organizují architekti Josef Bušek, Břetislav Štorm a Jan Lacina. Oprava se provádí nekvalitně, což později způsobuje vážné technické problémy.
1963 – 1971 Na statku je obýván jen obecní byt v přízemí, zbytek objektu slouží jako depozitář muzea. Nedávno opravené stavení znovu chátrá, podlahy napadá dřevomorka, neudržovaná došková střecha dosluhuje.
1967 Dochází k ojedinělému pokusu zpřístupnit Šolcův statek veřejnosti. Historička umění Naděžda Melniková Papoušková tu instaluje a zahajuje výstavu „Primitivní malíři“.
1971 Garsonieru v přízemí město pronajímá dr. Karlu Samšiňákovi. Ten se o bývalý rodinný majetek začíná starat jako o vlastní : iniciuje opravu doškové střechy, chemicky likviduje dřevomorku, elektrifikuje místnosti v patře, přízemní sednici připravuje pro trvalé provozování galerie.
1.7.1974 Karel Samšiňák na statku zahajuje výstavu běloruského výtvarníka J. N. Tichanoviče. Od tohoto okamžiku funguje zdejší galerie nepřetržitě až do současnosti.
1990 V rámci restitucí se Šolcův statek vrací do soukromého vlastnictví dr. Karla Samšiňáka.
1990 – 2005 Na statku se projevují nedbale provedené opravy z let 1958 – 1963. Do špatně izolovaného podloží proniká vlhkost, nekvalitní řezaný šindel rychle trouchniví, hnijící základové trámy způsobují narušení statiky objektu, podlahy zachvacuje dřevomorka.
2005 Dr. Karel Samšiňák předává dům svému synovi dr. Janu Samšiňákovi. Vzniká občanské sdružení Přátelé Šolcova statku, které slibuje pečovat o dům. Poněvadž tento jeho záměr skončí nezdarem, nadále se zaměřuje už jen na pořádání výstav v ústřední budově statku.
2006 – 2009 Na náklady Karla a Jana Samšiňáka (s 10% přispěním státu) se uskutečňuje generální rekonstrukce celého areálu. Stavbu řídí Ing. Petr Zajíček a provádí především firma Durango s.r.o. Liberec pod vedením Ing. Petra Švermy a Jiřího Mazucha.
2.8.2008 Dr. Karel Samšiňák umírá v hospici v Prachaticích.
5.7.2009 Výstavní síň v roubence je slavnostně pojmenována na Galerii Karla Samšiňáka.
6.7.2009 V areálu statku se otevírá další výstavní prostor. Vzniká ještě z popudu Karla Samšiňáka adaptací bývalé maštale na lapidárium. Jako první zde vystavuje sochař Petr Kavan.
2014 Jan Samšiňák u notáře sepisuje darovací smlouvu, kterou se Šolcův statek po jeho smrti převede do vlastnictví Regionálního muzea a galerie v Jičíně.